• top-banner

Simönekeý kümüş şaý-sepler altyn çaýylan kiçijik halta gulakhalkalar

Simönekeý kümüş şaý-sepler altyn çaýylan kiçijik halta gulakhalkalar

Gysga düşündiriş:

Material: S925 sterling kümüşden ýasalan, daşsyz, ululygy ownuk, gündelik geýim üçin amatly.

Dizaýn jikme-jiklikleri: raisedokarlandyrylan ýerüsti dizaýn çyglylyk we nepislikdir;

Altyn örtük öçmek aňsat däl we gündelik eşik üçin has amatly geýmek amatly.

Bejeriş: suwdan, himiki maddalardan, ýiti zatlardan uzak durmagyňyzy we uklaýan wagtyňyz gulakhalkalaryňyzy aýyrmagyňyzy gyzgyn ýatladýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Klassiki gulakhalka dizaýny, ajaýyp, owadan we ýönekeý atmosfera, tekiz we arassa ýaý dizaýny, gözellik materialdan ussatlyga çenli ajaýyp, nusgawy görnüş aýal-gyzlara moda jadysyny goşýar, moda we gözüňi özüne çekiji, ajaýyp häsiýet. ýönekeý ýaly görünýän dizaýn görnüşi, dizaýneriň ussatlygynyň özboluşly aýratynlygy, çişirilen reňkler bilen gözüňi gazanmak üçin däl-de, kiçijik we nepis duýgy bilen ýeňmek üçin. Oňa seretseň, onuň metal ýalpyldawuklygyny duýarsyň. agyr ýüregini ýüregiňizden duýuň.

Ajaýyp şöhle bilen örtülen 925 kümüş altyn bilen örtülen, daşky gurluşy we içki duýgulary birleşdirilýär we ajaýyp rahatlyk duýgusy gelýär. Ajaýyp ussatlyk, elektroplatasiýa prosesiniň jikme-jikliklerini talap edýän, oýlanyşykly görkezme, uzak wagtlap açyk reňk. Çelek dizaýny, geýmek üçin has amatly, güýçli we ygtybarly. Duýgur deri üçin amatly kümüş material.

Haryt belgisi

 E008384

Esasy daş

 Daşsyz

Daş ölçegi

 Hiç biri

Material

 Kümüş

Kümüş agram

 1.55g

Plastinka

 Altyn çaýylan

OEM / ODM

 Kabul ederlikli we hoş geldiňiz

Bellik

 Customörite örtügi başga reňk bilen goldaň

Önümiň beýany

Simple Silver Jewelry Gold Plated Small Hoop Huggie Earrings (6)

Gulakhalkalar yza çekilýär we ýeňil basyş bilen bilelikde gysylýar we ownuk kelleler bilen gulplanýar. Arassa kümüş arassa kislorod gurşawynda zaýalanmaýar. Şeýle-de bolsa, 925 sterling kümüşdäki mis howadaky ozona we wodorod sulfidine täsir edip, sterling kümüşiň zaýalanmagyna sebäp bolup biler. Parfýumeriýa, saç sepmek we köp derlemek hem zaýalanmagyň çalt döremegine sebäp bolup biler.

Altyn çaýylan şaý-sepleriňizi gaýtadan satjak bolsaňyz we bir zadyň gymmatdygyny ýa-da ýokdugyny bilmek isleseňiz, altyn çaýylan şaý-sepleriň gymmaty ýok. Munuň sebäbi, önümiň daşyndaky altynyň örtüginiň ýa-da gatlagynyň şeýle bir inçe bolmagy, örtükde diňe birnäçe mikron altyn bar.

Altyn çaýylan sterling kümüş näçe wagtlap dowam eder?

Orta hasap bilen altyn çaýylan şaý-sepler, altyn örtükler zaýalanyp we könelip başlamazdan iki ýyl töweregi dowam edip biler.

Dizaýn eskiz

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň