• top-banner

12 ýyldyzly disk gulagy üçin giriş

925 sany ajaýyp kümüşden ýasalan ýyldyz belgisi gulagy, hakyky altyn çaýylan, üstünde çekiç we çäge daşlamak prosesi bolýar. Bu Nikel Mugt, Gurşun Mugt we Gipoallergen.Düwürtik ýok, duýgur deri üçin reaksiýa ýok.

1
2

Özboluşly ýyldyz belgimizi çylşyrymly ýyldyz gulagymyz bilen belläp bilersiňiz.

Zodiak nyşanlary elmydama şaý-sepleriň iň şahsy görnüşlerinden biri bolupdyr, sebäbi “astrologiýanyň bolşy ýaly wagtyň geçmegine çydamly gadymy ruhyýetiň görnüşleri az.Döredileli bäri müňlerçe ýyl bäri, zodiak alamatlarymyz bilen tutulmagy dowam etdirýäris, hatda şahsyýet hökmünde has çuňňur düşünmek üçin dogluş çyzgylarymyzy kartalaşdyrmak üçinem gidýäris. "Nyşananyňyza we manysyna buýsanň we zodiakyň on iki alamatlaryny hödürleýän monjuklaryň arasyndan saýlaň.Zodiak belgiňiz özboluşlylygy we şahsyýeti aýdýar, şonuň üçin bu gün kimdigiňizi dünýä habar beriň.

Meşhurlar diňe asman önümlerini satyn alýanlar däl.“Zodiak şaý-sepleriniň meşhurlygy, estetiki özüne çekijilige däl-de, has çuňňur baglanyşyk baglaýan böleklerini gözlänlerinde şahsylaşdyrylan bölekleriň täzeden döreýşi bilen baglanyşýar” Biriniň belgisini geýmek. şaý-sepler bu duýgyny ýakyn saklamagyň bir usulydyr we ahyrky netijede bize zodiak kolleksiýasyny döretmäge ruhlandyrdy. ”

Her bir ýyldyzyň üýtgeşik we owadan hekaýasy bar.Bir ýyldyzly monjuk dakmak adamlara şowlulyk getirip biler diýilýär.Gyz dosty, ejesi we gaýyn enesi, daýza, aýal dogan, aýaly, gyzy, söýgüli we dostlary üçin doglan gününde, söýgüliler güni, eneler güni, ýubileý, Ro Christmasdestwo, şükür güni, täze ýyl sowgady we ş.m.

Aries zodiakyň ilkinji alamaty we ýolbaşçylygy aňladýar.

Toros wenera tarapyndan dolandyrylýar we söýgini we gözelligi aňladýar.Bu alamat güýç we durnuklylygy hem aňladýar.

Kizler, ýin we ýangyň garyndysydyr.Olara ekizler tarapyndan ajaýyp şekillendirilýär.

Rak öýi, maşgalany we däp-dessury aňladýar.

Leo güýç we artykmaçlygy aňladýar.

Wirus idealizmiň we arassalygyň alamatydyr.

Libra planetanyň wenasy tarapyndan dolandyrylýar we söýginiň, hyjuwyň we energiýanyň alamatydyr.

Garynja pluton tarapyndan dolandyrylýar we garaşsyzlygyň we gözegçiligiň nyşanydyr.

Sagittarius upupiter tarapyndan dolandyrylýar we garaşsyzlygyň we erkinligiň alamatydyr.

Oý, saturn bilen dolandyrylýar we tutanýerliligiň we tertip-düzgüniň alamatydyr.

Aquarius, zodiakyň ynsanperwerleri bolup, dünýäni gowulaşdyrmagy maksat edinýär.

Balaklar zodiakyň iň soňky demi we beýleki alamatlaryň jemidir.


Iş wagty: 21-2021-nji oktýabr