• top-banner

Şaý-sepleri nädip saklamaly?

Her bir aýal dostuň şaý-sepleri köp.Şaý-sepleri satyn alanyňyzdan soň, şaý-sepleriň şatlygyndan uzak wagtlap lezzet almagyň açary, ony nädip gorap saklamalydygyny bilmekdir.Şaý-sepler, adaty gündelik zerurlyklar ýaly, geýim wagtynda ýag, tozan we beýleki hapalar bilen hapalanar we wagtyň geçmegi bilen zaýalanmagy mümkin.Şol sebäpli geýim wagtynda ýygy-ýygydan arassalanmak, tehniki hyzmat etmek we tehniki hyzmat etmek zerur.

Gymmat bahaly altyn we kümüş şaý-sepleriň nädogry saklanmagy olaryň amaly bahasyna ep-esli derejede täsir eder. Biziň hemmämiz aşakdaky ýagdaýlara üns bermelidiris:

1.Sort derlemek şaý-sepleri geýmäge rugsat berilmeýär.Sport bilen meşgullananyňyzda derlemeli.Ter kislotaly bolup, altyn we kümüş şaý-seplerine zeper ýetirip biler.Teriň uzak wagtlap täsir etmegi olaryň reňkine we ýagtylygyna täsir eder.

2. Altyn we kümüş şaý-sepleri poslaýjy himiki maddalar bilen gatnaşyga ýol bermäň.Muny her kimiň bilýändigine ynanýaryn, sebäbi altyn şaý-sepleri satyn alanyňyzda jogapkär ofisiant size duýduryş berer: altyn we kümüş şaý-sepler akartma we banan ýaly poslaýjy himiki maddalar bilen gatnaşyga girmeli däldir.Suw, kükürt kislotasy we ş.m.

3. Altyn we kümüş şaý-sepleri urup ýa-da basyp bolmaz.Altyn we kümüş şaý-sepler gaty ýumşak.Gaty basyş bilen çaknyşyklara çydap bilmeýärler.Agyr basyş işlemez.Bu olaryň deformasiýasyna sebäp bolar, galyndy gymmaty bar bolsa-da gönüden-göni gyrylar, ýöne amaly ýok.

4. Wannada ýa-da öý işlerinde altyn we kümüş şaý-sepleri çykaryň.Öý işlerini ýerine ýetireniňizde ýa-da suwa düşeniňizde hökman käbir arassalaýyş enjamlary bilen aragatnaşyga girersiňiz we bu arassalaýjy enjamlaryň köpüsi altyn-kümüş şaý-seplerine zeper ýetirer.Ossalpyldawuk we daşky görnüşi zaýalanar, şonuň üçin suwa düşeniňizde ýa-da öý işlerini ýerine ýetireniňizde hökman çykaryň.

5. Altyn we kümüş şaý-sepleri isleg boýunça ýerleşdirip bolmaz.Altyn we kümüş şaý-sepler islegiňize görä ýerleşdirilse, täsir etmek, beýiklikden galmak, agyr zatlar tarapyndan ezilmek we ş.m. bilmezden "betbagtçylyklara" sebäp bolýar.

6. Altyn we kümüş şaý-sepleri yzygiderli arassalaň.Cleaningörite arassalaýjy serişdäni ulanyň.Altyn we kümüş şaý-sepleri ýygy-ýygydan geýeniňizde, onuň gaty hapa bolmagy hökmanydyr.Bu wagt, ýörite arassalaýjy serişde ýok bolsa, arassalaýjy serişdeleri, esasanam gabygy arassalaýjy serişdeleri ulanmaň., Munuň ýerine çaga duş jelini ulanyp bilersiňiz.Sebäbi çaga duş jeli tebigatda ýumşakdyr.

7. Altyn we kümüş şaý-sepler ýörite gutuda saklanmalydyr.Goldörite ammar gutusyna altyn-kümüş şaý-sepleri garyşdyryp bilmersiňiz.Siziň hemmäňizde şaý-sepler gutusynyň bardygyna ynanýaryn, sebäbi bu gymmat bahaly zatlary satyn alanyňyzda gutular bolar. Utöne amatly bolar ýaly birleşdirmäň, sebäbi bu olaryň biri-birine sürtülmegine we biri-birine zeper ýetmegine, ýalpyldawuklyga we daşky görnüşe täsir eder.

Şaý-sepleriňize ideg edeniňizde, aşakdakylara ýüz tutup bilersiňiz:

1. Arassalamak üçin ýumşak mata ýa-da ýumşak çotga bilen yzygiderli süpüriň

2. sharpiti we himiki maddalar bilen aragatnaşykdan gaça duruň

3. Vanna otagy, basseýn we ş.m. çygly ýerlerde geýmekden gaça duruň.

4. Öý işlerini we güýçli maşklary ýerine ýetireniňizde geýmäň

保养

Iş wagty: 21-2021-nji oktýabr