• top-banner

Asimmetrik gulakhalkalar şaý-sepleri täsin el we göz ýakymly kümüşden ýasalan gulakhalkalar

Asimmetrik gulakhalkalar şaý-sepleri täsin el we göz ýakymly kümüşden ýasalan gulakhalkalar

Gysga düşündiriş:

Material s S925 sterling kümüşden ýasalan, ýalpyldawuk 5a cz bilen örtülen, oturylyşyk üçin amatly.

Dizaýn jikme-jiklikleri : Europeanewropa we Amerikan stiliniň asimmetrik dizaýny, el we göz şekilli halka gulakhalkalar.

Aýal-gyzlar üçin amatly moda moda täze gulakhalkalar.

Bejeriş: suwdan, himiki maddalardan, ýiti zatlardan uzak durmagyňyzy we uklaýan wagtyňyz gulakhalkalaryňyzy aýyrmagyňyzy gyzgyn ýatladýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Asimmetrik göz we el şekilli ajaýyp kümüş gulakhalkalar, ajaýyp Europeanewropa we Amerikan elementleri, ýönekeý dizaýn, wagtlaýyn tagam, açyk 5A sirkon bilen örtülen, oturylyşyk üçin amatly. 

Arassa we syrly ajaýyp kümüş şaý-sepler, ýokary hilli 925 kümüş saýlandy. Kümüş şaý-sepleriň aýna täsiri kemçilikleri azaltmak üçin seresaplylyk bilen ýuwulýar. Seresaplylyk bilen ýasalan, köp gatly elektroplatasiýa prosesini ulanyp, kümüş şaý-sepleriň ýitmegi aňsat däl we geýmegi has amatly edýän tekiz we jikme-jik gurluşy bar.

Dizaýn: Iblisiň gözi erbet zatlary izolirlemegi, diňe gowy zatlary we söýgüliň hossaryny goýup, erbet demi we gabanjaňlygy siňdirmegi aňladýar, şeýtan diýilse-de, hakykatdanam goraýar we eli hem bar goramagyň manysy, umyt Bu gulakhalkanyň üsti bilen gorag täsirini gazanmak üçin erbet zatlar petiklenip bilner.

Haryt belgisi

E008395

Esasy daş

5A CZ

Daş ölçegi

1 / 1.5 / 2MM

Material

Kümüş

Kümüş agram

3.75g

Plastinka

Altyn çaýylan

OEM / ODM

Kabul ederlikli we hoş geldiňiz

Bellik

Customörite örtügi başga reňk bilen goldaň

Önümiň beýany

Bu köptaraply we çeýe gulakhalkalar, şowlulyk gözlemek we ýamanlykdan gaça durmak manysynda häzirki zaman dizaýny bilen nusgawy bagtly nagyşlary düşündirýär. Şeýle hem maýatnik bölegini aýryp, diňe owadan we sahy C görnüşli gulakhalkalar bilen geýip bilersiňiz.

Dizaýn:Gulakhalkalaryň dizaýny, şeýtanyň gözi bilen ylham alýar we Ziýanyň dizaýny, iblisiň gözünden tapawutly käbir üýtgeşmeler girizdi. Gulakhalkalar çep we sag asimmetrik görnüşde ýasalýar. Gözüň görnüşi, ýöne eliň aýasynda bir göz bar; gözüň manysy şeýtanyň gözüne meňzeýär. Iblis hakykatdanam goraýar, elleriňem goramak manysy bar. Gorag täsirine ýetmek üçin bu gulakhalka erbet zatlaryň öňüni alyp bolar diýip umyt edýärin.

Asymmetric Earrings Jewelry Unique Hand & Eye Cute Silver Bli ( (6)

Dizaýn eskiz

Türkiýede iblisiň gözi erbet ruhlardan goranmakdyr; bir rowaýat bar: gözellik we üstünlik adamlary gabanjaň etmek aňsat, belki degişli adam muny bilmez. 'Jynlaryň gözi' sizi gorar we gabanjaň we erbet garaýyşlaryň öňüni alar. 'Jynlaryň gözi' döwülse, betbagtçylygyň özi tarapyndan çözülendigini aňladýar. "

Asymmetric Earrings Jewelry Unique Hand & Eye Cute Silver Bli (
Asymmetric Earrings Jewelry Unique Hand & Eye Cute Silver Bli ( (4)
Asymmetric Earrings Jewelry Unique Hand & Eye Cute Silver Bli ( (5)

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň