• top-banner

925 Sterling kümüş halka gulakhalkalar Reňkli blemgoşar Daş Huggi gulakhalkalar

925 Sterling kümüş halka gulakhalkalar Reňkli blemgoşar Daş Huggi gulakhalkalar

Gysga düşündiriş:

Material: 925 sterling kümüşden ýasalan daş altyn cz, gök şpil, ýaşyl cz, mämişi gyzyl cz, gülgüne cz, gyz ýa-da aýal üçin amatly.

Dizaýn jikme-jiklikleri: rainlemgoşar kub zirkoniýa bilen ak kub zirkoniýanyň utgaşmasy, ýönekeý we moda.

Adingitip gitmek aňsat däl, geýmek we geýim geýmek has aňsat, gysgyçlary ajaýyp görünýär, bu aýallar üçin ajaýyp sowgat.

Bejeriş: suwdan, himiki maddalardan, ýiti zatlardan uzak durmagyňyzy we uklaýan wagtyňyz gulakhalkalaryňyzy aýyrmagyňyzy gyzgyn ýatladýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sary altyn reňkli örtükli 925 sterling kümüşdäki moda Europeanewropa we Amerikan tegelek gulakhalkalary, köp gatlakly elektroplirlenen hakyky altyn, uzak wagtlap reňk saklamagy we solmagyna garşylygy, könelmegine garşylygy ýokarlandyrýar. Açyk reňkli zirkonium, älemgoşar ýaly sirkon we açyk reňkli zirkonium, edil bulutlardan gaçýan ertekileri halaýarlar, hersi gowy arzuwlar edýär, aýallara bagt we şowlulyk getirýär. Bu moda we sowgat we gündelik eşik üçin ulanylyp bilner.

Halka gulakhalkalar halka görnüşinde geýilenden soň ýüzüň giňligini artdyrar. Kiçijik ýa-da uly gulakhalka bolsun, gulagyň üstündäki taýajyklar gulagyň deşiginden geçmek we gulagyň arkasyndaky çukur bilen berkitmek üçin ulanylýar. Halta gulakhalkalar 925 sterling kümüşden we älemgoşaryň kub sirkoniýasyndan düzülen görnüşde ýönekeýdir. Olar gaty çylşyrymly däl. Olar mylaýym we sypaýy, kämillik we arassalyk berýär we hereketleri hasam täsirli bolýar. Halta gulakhalkalar bolsa ýüzüň görnüşini üýtgedip, tizligi ýokarlandyryp biler.

 Haryt belgisi

 E008984

 Daş

 Reňk daşy

 Material

 925 sterling kümüş

 Kümüş agram

 1.84g

 Plastinka

 Sary altyn örtük

 Daşyň ululygy

 4 * 4/2 * 2

 OEM / ODM

 Kabul ederlikli we hoş geldiňiz

 MOQ

 3 jübüt

Önümiň beýany

Dürli ululykdaky halka gulakhalkalary nädip saýlamaly?

Faceüz ýüzi tegelek bolsa, geýip boljak halka gulakhalkalaryň ululygy 5 sm, iň amatlysy 5 sm ýa-da ondanam köp, ýüzi inçe;

Faceüzüň uzyn bolsa, ýüz aralygyny gysgaldyp bilýän 4 sm-den pes ölçeg geýmegi saýlap bilersiňiz;

Faceüz inedördül ýüz bolsa, eňegiň süňküne laýyk gulakhalkalaryň ululygyny saýlap bilersiňiz. Ialüzüň gowşaklygy;

Gulakhalkalarymyzyň ululygy takmynan 2,01 sm. Başga ululyklary isleseňiz, özleşdirmegi goldaýarys. Siz biziň bilen habarlaşyp, isleýän ululygyňyzy aýdyp bilersiňiz;

E008984

Dizaýn eskiz

E008984 (7)
925 Sterling Silver Hoop Earrings Colorful Rainbow Stone Huggie Earrings
925 Sterling Silver Hoop Earrings Colorful Rainbow Stone Huggie Earrings

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň